โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing มทร.ธัญบุรี
×

กลุ่มผู้ประกอบการที่มีร้านค้าออนไลน์แล้ว

• เป็นผู้ประกอบการที่มีหน้าร้านค้าออนไลน์แล้วและยังดำเนินการอยู่

• ผู้ประกอบการมีความพร้อมเรื่องอุปกรณ์หรือเครื่องมือดิจิทัล เช่น แท็บเล็ตหรือโน๊ตบุ๊ค และเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

• ลงทะเบียน SME ผู้รับบริการภาครัฐในระบบทะเบียน SME (สมาชิก สสว.)

• สามารถให้ข้อมูลในการเข้าร่วมโครงการตามแบบฟอร์มที่ สสว. กำหนด และให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลหลังการอบรมเพื่อใช้ในการประเมินผลสำเร็จของโครงการ

• มีความตั้งใจในการทำธุรกิจ และสามารถเข้าร่วมอบรมตามวันเวลาที่กำหนดได้ หมายเหตุ ข้อมูลและรายละเอียดของผู้ประกอบการทั้งหมด เป็นกรรมสิทธิ์ของ สสว. เท่านั้น ทาง มทร.ธัญบุรีจะไม่นำไปใช้หรือเผยแพร่ที่อื่น

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการที่มีร้านค้าออนไลน์แล้ว

• การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ จำนวน 3 วัน

• กิจกรรมส่งเสริมการขายในรูปแบบต่างๆ ตามศักยภาพของสินค้า

• ที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่เหมาะสมให้แก่ผู้ประกอบการ

• รับสิทธิ์คัดเลือกออกบูธงานแสดงและจำหน่ายสินค้าในห้างสรรพสินค้าที่มีชื่อเสียง

×

กลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่

• เป็นผู้ประกอบการ Micro SME นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจทำธุรกิจออนไลน์

• อยู่ในช่วงเริ่มต้นหรือดำเนินธุรกิจแล้ว โดยมีรายการสินค้าพร้อมขาย

• ลงทะเบียน SME ผู้รับบริการภาครัฐในระบบทะเบียน SME (สมาชิก สสว.)

• ผู้ประกอบการมีความพร้อม มีโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนและเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้ว

• สามารถให้ข้อมูลในการเข้าร่วมโครงการตามแบบฟอร์มที่ สสว. กำหนด และให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลหลังการอบรมเพื่อใช้ในการประเมินผลสำเร็จของโครงการ

• มีความตั้งใจในการทำธุรกิจ และสามารถเข้าร่วมอบรมตามวันเวลาที่กำหนดได้ หมายเหตุ ข้อมูลและรายละเอียดของผู้ประกอบการทั้งหมด เป็นกรรมสิทธิ์ของ สสว. เท่านั้น ทาง มทร.ธัญบุรีจะไม่นำไปใช้หรือเผยแพร่ที่อื่น

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่

• การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจออนไลน์ จำนวน 1 วัน

• การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การเปิดร้านค้าออนไลน์ในช่องทางต่างๆ และการโปรโมทสินค้าตามศักยภาพของผู้ประกอบการ จำนวน 1 วัน

• บริการทีมงานและอุปกรณ์สำหรับถ่ายภาพนิ่งสินค้าสำหรับผู้ประกอบการในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)

• รับสิทธิ์คัดเลือกออกบูธงานแสดงและจำหน่ายสินค้าในห้างสรรพสินค้าที่มีชื่อเสียง